Projektid


Projekt „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“

Aastast 2022 sügis osaleb Rapla vald projektis „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“,  mille eesmärk on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel. Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine.

Lisainfo :

Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta  Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala (projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee

Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht) piret.jaakberg@rapla.ee

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“

Projekt „Õppetoolide baasil lõimitud õppe rakendamine Rapla Kesklinna Koolis“

Projekti käigus õppetoolide baasil toimuvad koolitused annavad õpetajatele võimaluse koostöös muuta oma õpetamismeetodeid ning siduda erinevad ained omavahel. . Koolituse jooksul töötatakse välja lõimitud õppel põhinevad õpimoodulid, mida ka rakendatakse.

Projekt "Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamine"

Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla
Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust
kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamistega.

Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe

Projekti eesmärgiks on Rapla valla koolides uurimuslike- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks soetatakse loodusteadusliku õppevara vahendid, viiakse läbi õpetajalt õpetajale koolitused vahendite kasutamiseks uurimuslike- ja projektõppe meetodite abil, koostatakse tunnikavad ja testitakse loodud õppevara. 

HITSA 2018 - Algklassides ühe trimesti vältel 1X nädalas viia arvutiõpetuse tunni ajal läbi robootika tunnid. ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup) 
HITSA 2019 - Hitsa - koolirobootika. Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotd ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup )
KIK - „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ. ( projekti eesvedajad ja kirjutajad Luule Linamäe ja Eve Maasikrand)
Projekt "Innovatoorium" . Oleme koostööpartnerid.

 

Projekt „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“

Aastast 2022 sügis osaleb Rapla vald projektis „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“,  mille eesmärk on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel. Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine.

Lisainfo :

Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta  Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala (projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee

Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht) piret.jaakberg@rapla.ee

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“

Projekt „Õppetoolide baasil lõimitud õppe rakendamine Rapla Kesklinna Koolis“

Projekti käigus õppetoolide baasil toimuvad koolitused annavad õpetajatele võimaluse koostöös muuta oma õpetamismeetodeid ning siduda erinevad ained omavahel. . Koolituse jooksul töötatakse välja lõimitud õppel põhinevad õpimoodulid, mida ka rakendatakse.

Projekt "Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamine"

Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla
Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust
kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamistega.

Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe

Projekti eesmärgiks on Rapla valla koolides uurimuslike- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks soetatakse loodusteadusliku õppevara vahendid, viiakse läbi õpetajalt õpetajale koolitused vahendite kasutamiseks uurimuslike- ja projektõppe meetodite abil, koostatakse tunnikavad ja testitakse loodud õppevara. 

HITSA 2018 - Algklassides ühe trimesti vältel 1X nädalas viia arvutiõpetuse tunni ajal läbi robootika tunnid. ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup) 
HITSA 2019 - Hitsa - koolirobootika. Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotd ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup )
KIK - „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ. ( projekti eesvedajad ja kirjutajad Luule Linamäe ja Eve Maasikrand)
Projekt "Innovatoorium" . Oleme koostööpartnerid.