Kodukord


Kinnitatud 13.05.2014.a

Muudetud 26.01.2015.a

RAPLA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Rapla Ühisgümnaasiumis

  • väärtustatakse vaimsust, õppimist ja enesearendamist,
  • õppetöösse suhtutakse vastutustundega,
  • austatakse ja väärtustatakse kooli traditsioone,
  • tegutsetakse ühtse koolipere liikmena,
  • käitutakse väärikalt ja suhtutakse kõikidesse inimestesse mõistvalt, hoolivalt ja lugupidavalt.

2. Rapla Ühisgümnaasiumi kodukord (edaspidi kodukord) sisaldab omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid Rapla Ühisgümnaasiumis (edaspidi kool).

3. Kodukorra eesmärk on tagada koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.

4. Kodukord kehtib kõigile koolimajas, kooli territooriumil ja kooli üritustel ning on täitmiseks kohustuslik.

5. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele uue õppeaasta alguses või õpilase kooli õppima asumisel. Õpilane kinnitab oma allkirjaga, et on kodukorraga tutvunud.

6. Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel www.ryg.edu.ee, kantseleis ja raamatukogus.

7. Juhindudes erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest, kehtivad kodukorra lisadena järgmised dokumendid:

1) Õpilaste tunnustamise kord

2) Õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord

3) Õpilase tunnist eemaldamise kord

4) Ürituste ning väljasõitude korraldamise kord

5) Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord

8. Ruumide kasutamise eeskirjad kehtestab direktor käskkirjaga.

II. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS

1. Kooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekavad, mis on avalikustatud kooli kodulehel.

2. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud kooli päevakavale, õppetundide ja ringitundide tunniplaanile ning üldtööplaanile, mis on avalikustatud kooli kodulehel.

3. Põhikoolis on õppeaasta jagatud nelja õppeveerandisse. Veerandihinded pannakse välja enne koolivaheaja algust.

4. Gümnaasiumis toimub õppetöö kursustena ja hinded pannakse välja kursuse lõpus.

5. Õpiabitundide ajad on avalikustatud kooli kodulehel.

6. Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmade ja kooli huviringide töös.

7. Pikapäevarühma tööd reguleerib „Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava“. Pikapäevarühma võetakse üldjuhul 1.-6. klassi õpilasi.

8. Klassipäevikuna on kasutusel elektrooniline päevik (e-kool).

III. KORREKTNE RÕIVASTUS JA KOOLIVORM

1. Kõigil õpilastel on kohustuslik kanda korrektset rõivastust ja vahetusjalatseid.

2. Õpilase välimus peab vastama üldkehtivale arusaamale maitsekusest ega tohi riivata kaasinimeste silma. Sobimatu on kanda spordiriietust (v. a kehalise kasvatuse tunnis), keha paljastavat, väga lühikest riietust, vulgaarse sõnumiga rõivaid. Koolimajas ei kanta peas mütsi, rätikut või kapuutsi.

3. Õpilastel on võimalus kanda koolivormi, mis tagab õpilastele koolis korrektse väljanägemise, võrdsuse ja ühtsustunde.

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele on kujundatud oma kooli müts. Selle kandmisel järgitakse koolimütsi statuuti. Statuut on avalikustatud kooli kodulehel.

5. Ülekoolilistel kogunemistel ja aktustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jt) kantakse pidulikku riietust (valge või hele ühevärviline pluus või triiksärk; tume seelik/püksid) või koolivormi.

IV. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Õpilasel on õigus

1) saada lähtuvalt kooli õppekavast oma võimetele ja huvidele vastavat haridust;

2) saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt, klassi- või aineõpetajalt;

3) saada tunnustust vastavalt õpilaste tunnustamise korrale;

4) olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;

5) saada meditsiinilist esmaabi ja koolitervishoiuteenust;

6) saada taotluse alusel koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;

7) põhjendatud vajadusel lahkuda tunnist või koolist enne õppepäeva lõppu klassijuhataja, aineõpetaja, kooliõe või kooli juhtkonna nõusolekul;

8) kasutada huvitegevuses ja õppekavavälises tegevuses kokkuleppel kooli juhtkonnaga või aineõpetajatega kooli ruume, rajatisi ning tehnilisi, õppe- ja spordivahendeid;

9) olla valitud õpilasesindusse ja osaleda selle kaudu koolielu korraldamisel;

10) esitada kooli juhtkonnale ettepanekuid ja pretensioone õpetamise taseme ning koolielu korralduse suhtes;

11) vaidlustada õppenõukogu otsus ja vajadusel pöörduda kooli järelevalvet teostava asutuse poole;

12) pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli juhtkonna, hoolekogu, kooli üle teenistuslikku- (Rapla Vallavalitsus) ja haldusjärelevalvet (HTM) teostavate asutuste või lastekaitseorganisatsioonide poole.

2. Õpilasel on kohustus

1) järgida koolis kehtestatud reegleid ja täita koolitöötajate korraldusi;

2) jõuda kooli vähemalt 10 minutit enne õppetöö algust ning õppetundidesse õigeks ajaks;suhtuda õppetöösse kohusetundlikult: osaleda õppetöös, valmistuda igaks õppetunniks, võtta kooli kaasa koolipäevaks vajalikud õppetarbed, osaleda õppetunnis aktiivselt ja keskenduda ainult õppetööle ning mitte tegeleda kõrvaliste asjadega;

3) kasutada õppetundi oma võimete arendamiseks, häirimata kaasõpilaste õppetööd;

4) vastutada oma õpitulemuste eest;

5) käituda enda ja kaasõpilaste vaimset ning füüsilist tervist säästvalt;

6) 1.-9. klassini omada Rapla Ühisgümnaasiumi õpilaspäevikut ning esitada see õpetajale esimesel nõudmisel;

7) märkida üles õppetunnis antud kodused ülesanded põhikooliõpilasel õpilaspäevikusse, gümnaasiumiõpilasel õpilaspäevikusse või märkmikusse;

8) esitada klassijuhatajale ja/või aineõpetajale puudumise või tunnist vabastamise kohta õpilaspäevikus/märkmikus teade vanemalt või asjakohane tõend arstilt;

9) kanda kooli ruumides vahetusjalatseid;

10) kanda kehalise kasvatuse tunnis spordiriietust ja -jalatseid;

11) suhtuda heaperemehelikult kooli varasse;

12) hoida väärikalt talle kooli poolt väljastatud dokumente ja esemeid;

13) osaleda kooli territooriumi heakorratöödel;

14) käituda koolis ja väljaspool kooli nii, et ei kahjusta oma kooli mainet.

3. Õpilasel ei ole lubatud

1) põhjuseta puududa ega hilineda;

2) ahistada kaasinimesi füüsiliselt ja vaimselt;

3) kasutada solvavaid ja ebasündsaid väljendeid;

4) kasutada õpetaja loata õppetundide ja ürituste ajal mobiiltelefone, teisi elektroonilisi seadmeid (sh süle- ja tahvelarvuti, diktofon jms) ja muid segavaid esemeid. Õpilane on kohustatud need andma koolitöötajale esimesel nõudmisel. Äravõetud esemed hoiustatakse õppealajuhataja kabinetis ja antakse üle ainult lapsevanemale;

5) rikkuda või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muuta kaasõpilaste, õpetajate või koolitöötajate vara. Rikutud vara hüvitab rikkuja lapsevanem;

6) süüa ja juua õppetundide ajal ning väljaspool söökla- või kohvikuruume;

7) närida tunnis närimiskummi;

8) tarbida energiajooke koolis ja kooli territooriumil;

9) helisalvestada, pildistada või filmida õppetunde õpetajaga kooskõlastamata ega kaasõpilasi ilma nende nõusolekuta;

10) omada, tarvitada, müüa ja vahendada alkoholi, tubakatooteid (sh mokatubakas, e-sigaret), narkootikume ja muid sõltuvusaineid;

11) olla ebakaines olekus või uimastijoobes;

12) mängida hasartmänge;

13) omavoliliselt keerata radiaatorite termoregulaatoreid;

14) avada põhjuseta tulekustuteid ja käivitada tuletõrjesignalisatsiooni;

15) tuua kooli seadusega keelatud ohuallikaid (plahvatusohtlikud ained, relvad jms). Mainitud ohuallikate avastamisel või nende olemasolu kahtlusel edastab koolitöötaja tema valduses oleva informatsiooni Eesti Vabariigi õiguskaitseorganitele;

16) tuua kooli muid võimalikke ohuallikaid (tikud, välgumihkel jms).

Õpilane on kohustatud loetletud esemed andma koolitöötajale esimesel nõudmisel. Õpilastelt äravõetud õppetööks tarbetud esemed hoiustatakse sotsiaalpedagoogi kabinetis ja nende üleandmise viis lepitakse kokku vanemaga või edastatakse esemed akti alusel politseile.

V. DOKUMENDID, ÕPPEVAHENDID JA KOOLI VARA

1. Õpilasele väljastatakse kooli õppima asumisel taotluse alusel õpilaspilet.

2. Õpilaspileti pikendamiseks esitab õpilane selle iga õppeaasta esimesel nädalal klassijuhatajale. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

3. Kadunud, varastatud või rikutud õpilaspileti duplikaadi taotlemiseks esitab õpilane vormikohase taotluse.

4. Iga õppeaasta alguses väljastatakse õpilasele kooli raamatukogust tasuta vajalikud õpikud, põhikooli õpilasele lisaks vajalikud tööraamatud, -vihikud ja -lehed. Gümnaasiumi õpilane ostab endale vajalikud tööraamatud, -vihikud ja -lehed ise. Raha töövihikute eest tasutakse arve alusel.

5. Õpilane tagastab õpikud raamatukogule õppeaasta lõpul enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist.

6. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite, dokumentide ja esindusriiete eest.

7. Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli, vara on lapsevanem kohustatud hüvitama.

8. Koolist lahkumisel või põhikooli/gümnaasiumi lõpetamisel täidab õpilane vormikohase lahkumislehe.

VI. HINDAMISEST TEAVITAMINE

1. Õpilaste hindamise kord on sätestatud kooli õppekavades ja on avalikustatud kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassi- ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.

2. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete ja hinnangute kohta e-koolist, õpilaspäevikust, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

3. Põhikooliõpilasele väljastatakse klassitunnistus iga õppeveerandi lõpul, gümnaasiumiõpilasele kaks korda õppeaastas.

VII. PUUDUMISEST TEAVITAMINE

1. Õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

2. Puudumise mõjuvad põhjused on

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

3) olulised perekondlikud põhjused;

4) kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.

3. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat puudumise põhjusest hiljemalt koolipäeva jooksul, mil õpilane puudub.

4. Teateks loetakse märget e-koolis, tekstisõnumit, e-kirja või kirjalikku teadet õpilaspäevikus.

5. Juhul kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat õigeaegselt teavitanud, võtab klassijuhataja põhjuste selgitamiseks hiljemalt järgmise õppepäeva jooksul vanemaga ühendust ning märgib e-kooli puudumise põhjuse. Kui klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust teise õppepäeva jooksul välja selgitada, edastab ta info sotsiaalpedagoogile.

6. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumiste põhjendamisel on korduvalt esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal või sotsiaalpedagoogil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

7. Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse ning edastatakse elukohajärgsele omavalitsusele.

8. Õpilase puudumise seoses kooli esindamisega või koolisisese üritusega põhjendab huvijuht/vastutav õpetaja/organisatsioon enne õpilase puudumist. Üritustel osalevate õpilaste nimekiri esitatakse õppealajuhatajale vähemalt kaks päeva enne ürituse toimumist. Kooli juhtkonnal on õigus mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava või kodukorra täitmisega.

9. Õpilase puudumiseks perekondlikel põhjustel viieks või enamaks päevaks esitab lapsevanem üldjuhul nädal aega enne puudumist vormikohase vabastustaotluse. Antud perioodi õppematerjali omandab õpilane iseseisvalt.

10. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest eelnevalt klassijuhatajat ja/või aineõpetajat, kes väljastab kirjaliku loa.

11. Õppetunnist puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest ega puudutud tundides antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.

VIII. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

1. Õpilane arvatakse koolist välja piiratud teovõimega õpilase vanema vormikohase taotluse alusel.

2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandava õpilase võib koolist välja arvata

1) kui õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda ja mõjutusmeetmete rakendamine ei anna tulemust;

2) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub tahtlikult kooli vara;

3) kui õpilane ei soorita täiendavat õppetööd ega lõpeta klassi.

3. Keskharidust omandava õpilase võib koolist välja arvata

1) kui ta on saanud õppeaasta jooksul kolmes või enamas õppeaines rohkem kui pooled kursusehinded „nõrgad“ või „puudulikud“;

2) kui ta oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub tahtlikult kooli vara;

3) kui ta viibib koolis või kooli territooriumil alkoholi- või narkojoobes;

4) kui õpilast on kooli kodukorra rikkumise eest karistatud ühe õppeaasta jooksul kolme käskkirjaga.

IX. LÕPPSÄTTED

1. Muudatused kodukorras tehakse üldjuhul enne õppeaasta algust ja vajadusel õppeaasta sees.

2. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 

Kinnitatud 13.05.2014.a

Muudetud 26.01.2015.a

RAPLA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Rapla Ühisgümnaasiumis

  • väärtustatakse vaimsust, õppimist ja enesearendamist,
  • õppetöösse suhtutakse vastutustundega,
  • austatakse ja väärtustatakse kooli traditsioone,
  • tegutsetakse ühtse koolipere liikmena,
  • käitutakse väärikalt ja suhtutakse kõikidesse inimestesse mõistvalt, hoolivalt ja lugupidavalt.

2. Rapla Ühisgümnaasiumi kodukord (edaspidi kodukord) sisaldab omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid Rapla Ühisgümnaasiumis (edaspidi kool).

3. Kodukorra eesmärk on tagada koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.

4. Kodukord kehtib kõigile koolimajas, kooli territooriumil ja kooli üritustel ning on täitmiseks kohustuslik.

5. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele uue õppeaasta alguses või õpilase kooli õppima asumisel. Õpilane kinnitab oma allkirjaga, et on kodukorraga tutvunud.

6. Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel www.ryg.edu.ee, kantseleis ja raamatukogus.

7. Juhindudes erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest, kehtivad kodukorra lisadena järgmised dokumendid:

1) Õpilaste tunnustamise kord

2) Õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord

3) Õpilase tunnist eemaldamise kord

4) Ürituste ning väljasõitude korraldamise kord

5) Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord

8. Ruumide kasutamise eeskirjad kehtestab direktor käskkirjaga.

II. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS

1. Kooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekavad, mis on avalikustatud kooli kodulehel.

2. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud kooli päevakavale, õppetundide ja ringitundide tunniplaanile ning üldtööplaanile, mis on avalikustatud kooli kodulehel.

3. Põhikoolis on õppeaasta jagatud nelja õppeveerandisse. Veerandihinded pannakse välja enne koolivaheaja algust.

4. Gümnaasiumis toimub õppetöö kursustena ja hinded pannakse välja kursuse lõpus.

5. Õpiabitundide ajad on avalikustatud kooli kodulehel.

6. Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmade ja kooli huviringide töös.

7. Pikapäevarühma tööd reguleerib „Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava“. Pikapäevarühma võetakse üldjuhul 1.-6. klassi õpilasi.

8. Klassipäevikuna on kasutusel elektrooniline päevik (e-kool).

III. KORREKTNE RÕIVASTUS JA KOOLIVORM

1. Kõigil õpilastel on kohustuslik kanda korrektset rõivastust ja vahetusjalatseid.

2. Õpilase välimus peab vastama üldkehtivale arusaamale maitsekusest ega tohi riivata kaasinimeste silma. Sobimatu on kanda spordiriietust (v. a kehalise kasvatuse tunnis), keha paljastavat, väga lühikest riietust, vulgaarse sõnumiga rõivaid. Koolimajas ei kanta peas mütsi, rätikut või kapuutsi.

3. Õpilastel on võimalus kanda koolivormi, mis tagab õpilastele koolis korrektse väljanägemise, võrdsuse ja ühtsustunde.

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele on kujundatud oma kooli müts. Selle kandmisel järgitakse koolimütsi statuuti. Statuut on avalikustatud kooli kodulehel.

5. Ülekoolilistel kogunemistel ja aktustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jt) kantakse pidulikku riietust (valge või hele ühevärviline pluus või triiksärk; tume seelik/püksid) või koolivormi.

IV. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Õpilasel on õigus

1) saada lähtuvalt kooli õppekavast oma võimetele ja huvidele vastavat haridust;

2) saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt, klassi- või aineõpetajalt;

3) saada tunnustust vastavalt õpilaste tunnustamise korrale;

4) olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;

5) saada meditsiinilist esmaabi ja koolitervishoiuteenust;

6) saada taotluse alusel koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;

7) põhjendatud vajadusel lahkuda tunnist või koolist enne õppepäeva lõppu klassijuhataja, aineõpetaja, kooliõe või kooli juhtkonna nõusolekul;

8) kasutada huvitegevuses ja õppekavavälises tegevuses kokkuleppel kooli juhtkonnaga või aineõpetajatega kooli ruume, rajatisi ning tehnilisi, õppe- ja spordivahendeid;

9) olla valitud õpilasesindusse ja osaleda selle kaudu koolielu korraldamisel;

10) esitada kooli juhtkonnale ettepanekuid ja pretensioone õpetamise taseme ning koolielu korralduse suhtes;

11) vaidlustada õppenõukogu otsus ja vajadusel pöörduda kooli järelevalvet teostava asutuse poole;

12) pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli juhtkonna, hoolekogu, kooli üle teenistuslikku- (Rapla Vallavalitsus) ja haldusjärelevalvet (HTM) teostavate asutuste või lastekaitseorganisatsioonide poole.

2. Õpilasel on kohustus

1) järgida koolis kehtestatud reegleid ja täita koolitöötajate korraldusi;

2) jõuda kooli vähemalt 10 minutit enne õppetöö algust ning õppetundidesse õigeks ajaks;suhtuda õppetöösse kohusetundlikult: osaleda õppetöös, valmistuda igaks õppetunniks, võtta kooli kaasa koolipäevaks vajalikud õppetarbed, osaleda õppetunnis aktiivselt ja keskenduda ainult õppetööle ning mitte tegeleda kõrvaliste asjadega;

3) kasutada õppetundi oma võimete arendamiseks, häirimata kaasõpilaste õppetööd;

4) vastutada oma õpitulemuste eest;

5) käituda enda ja kaasõpilaste vaimset ning füüsilist tervist säästvalt;

6) 1.-9. klassini omada Rapla Ühisgümnaasiumi õpilaspäevikut ning esitada see õpetajale esimesel nõudmisel;

7) märkida üles õppetunnis antud kodused ülesanded põhikooliõpilasel õpilaspäevikusse, gümnaasiumiõpilasel õpilaspäevikusse või märkmikusse;

8) esitada klassijuhatajale ja/või aineõpetajale puudumise või tunnist vabastamise kohta õpilaspäevikus/märkmikus teade vanemalt või asjakohane tõend arstilt;

9) kanda kooli ruumides vahetusjalatseid;

10) kanda kehalise kasvatuse tunnis spordiriietust ja -jalatseid;

11) suhtuda heaperemehelikult kooli varasse;

12) hoida väärikalt talle kooli poolt väljastatud dokumente ja esemeid;

13) osaleda kooli territooriumi heakorratöödel;

14) käituda koolis ja väljaspool kooli nii, et ei kahjusta oma kooli mainet.

3. Õpilasel ei ole lubatud

1) põhjuseta puududa ega hilineda;

2) ahistada kaasinimesi füüsiliselt ja vaimselt;

3) kasutada solvavaid ja ebasündsaid väljendeid;

4) kasutada õpetaja loata õppetundide ja ürituste ajal mobiiltelefone, teisi elektroonilisi seadmeid (sh süle- ja tahvelarvuti, diktofon jms) ja muid segavaid esemeid. Õpilane on kohustatud need andma koolitöötajale esimesel nõudmisel. Äravõetud esemed hoiustatakse õppealajuhataja kabinetis ja antakse üle ainult lapsevanemale;

5) rikkuda või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muuta kaasõpilaste, õpetajate või koolitöötajate vara. Rikutud vara hüvitab rikkuja lapsevanem;

6) süüa ja juua õppetundide ajal ning väljaspool söökla- või kohvikuruume;

7) närida tunnis närimiskummi;

8) tarbida energiajooke koolis ja kooli territooriumil;

9) helisalvestada, pildistada või filmida õppetunde õpetajaga kooskõlastamata ega kaasõpilasi ilma nende nõusolekuta;

10) omada, tarvitada, müüa ja vahendada alkoholi, tubakatooteid (sh mokatubakas, e-sigaret), narkootikume ja muid sõltuvusaineid;

11) olla ebakaines olekus või uimastijoobes;

12) mängida hasartmänge;

13) omavoliliselt keerata radiaatorite termoregulaatoreid;

14) avada põhjuseta tulekustuteid ja käivitada tuletõrjesignalisatsiooni;

15) tuua kooli seadusega keelatud ohuallikaid (plahvatusohtlikud ained, relvad jms). Mainitud ohuallikate avastamisel või nende olemasolu kahtlusel edastab koolitöötaja tema valduses oleva informatsiooni Eesti Vabariigi õiguskaitseorganitele;

16) tuua kooli muid võimalikke ohuallikaid (tikud, välgumihkel jms).

Õpilane on kohustatud loetletud esemed andma koolitöötajale esimesel nõudmisel. Õpilastelt äravõetud õppetööks tarbetud esemed hoiustatakse sotsiaalpedagoogi kabinetis ja nende üleandmise viis lepitakse kokku vanemaga või edastatakse esemed akti alusel politseile.

V. DOKUMENDID, ÕPPEVAHENDID JA KOOLI VARA

1. Õpilasele väljastatakse kooli õppima asumisel taotluse alusel õpilaspilet.

2. Õpilaspileti pikendamiseks esitab õpilane selle iga õppeaasta esimesel nädalal klassijuhatajale. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

3. Kadunud, varastatud või rikutud õpilaspileti duplikaadi taotlemiseks esitab õpilane vormikohase taotluse.

4. Iga õppeaasta alguses väljastatakse õpilasele kooli raamatukogust tasuta vajalikud õpikud, põhikooli õpilasele lisaks vajalikud tööraamatud, -vihikud ja -lehed. Gümnaasiumi õpilane ostab endale vajalikud tööraamatud, -vihikud ja -lehed ise. Raha töövihikute eest tasutakse arve alusel.

5. Õpilane tagastab õpikud raamatukogule õppeaasta lõpul enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist.

6. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite, dokumentide ja esindusriiete eest.

7. Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli, vara on lapsevanem kohustatud hüvitama.

8. Koolist lahkumisel või põhikooli/gümnaasiumi lõpetamisel täidab õpilane vormikohase lahkumislehe.

VI. HINDAMISEST TEAVITAMINE

1. Õpilaste hindamise kord on sätestatud kooli õppekavades ja on avalikustatud kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassi- ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.

2. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete ja hinnangute kohta e-koolist, õpilaspäevikust, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

3. Põhikooliõpilasele väljastatakse klassitunnistus iga õppeveerandi lõpul, gümnaasiumiõpilasele kaks korda õppeaastas.

VII. PUUDUMISEST TEAVITAMINE

1. Õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

2. Puudumise mõjuvad põhjused on

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

3) olulised perekondlikud põhjused;

4) kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.

3. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat puudumise põhjusest hiljemalt koolipäeva jooksul, mil õpilane puudub.

4. Teateks loetakse märget e-koolis, tekstisõnumit, e-kirja või kirjalikku teadet õpilaspäevikus.

5. Juhul kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat õigeaegselt teavitanud, võtab klassijuhataja põhjuste selgitamiseks hiljemalt järgmise õppepäeva jooksul vanemaga ühendust ning märgib e-kooli puudumise põhjuse. Kui klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust teise õppepäeva jooksul välja selgitada, edastab ta info sotsiaalpedagoogile.

6. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumiste põhjendamisel on korduvalt esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal või sotsiaalpedagoogil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

7. Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse ning edastatakse elukohajärgsele omavalitsusele.

8. Õpilase puudumise seoses kooli esindamisega või koolisisese üritusega põhjendab huvijuht/vastutav õpetaja/organisatsioon enne õpilase puudumist. Üritustel osalevate õpilaste nimekiri esitatakse õppealajuhatajale vähemalt kaks päeva enne ürituse toimumist. Kooli juhtkonnal on õigus mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava või kodukorra täitmisega.

9. Õpilase puudumiseks perekondlikel põhjustel viieks või enamaks päevaks esitab lapsevanem üldjuhul nädal aega enne puudumist vormikohase vabastustaotluse. Antud perioodi õppematerjali omandab õpilane iseseisvalt.

10. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest eelnevalt klassijuhatajat ja/või aineõpetajat, kes väljastab kirjaliku loa.

11. Õppetunnist puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest ega puudutud tundides antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.

VIII. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

1. Õpilane arvatakse koolist välja piiratud teovõimega õpilase vanema vormikohase taotluse alusel.

2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandava õpilase võib koolist välja arvata

1) kui õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda ja mõjutusmeetmete rakendamine ei anna tulemust;

2) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub tahtlikult kooli vara;

3) kui õpilane ei soorita täiendavat õppetööd ega lõpeta klassi.

3. Keskharidust omandava õpilase võib koolist välja arvata

1) kui ta on saanud õppeaasta jooksul kolmes või enamas õppeaines rohkem kui pooled kursusehinded „nõrgad“ või „puudulikud“;

2) kui ta oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub tahtlikult kooli vara;

3) kui ta viibib koolis või kooli territooriumil alkoholi- või narkojoobes;

4) kui õpilast on kooli kodukorra rikkumise eest karistatud ühe õppeaasta jooksul kolme käskkirjaga.

IX. LÕPPSÄTTED

1. Muudatused kodukorras tehakse üldjuhul enne õppeaasta algust ja vajadusel õppeaasta sees.

2. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.