ÕPPETÖÖ

Kooli tugiteenused


TUGITEENUSED

Selleks, et meie kooli õpilasel oleks õpe jõukohane ja vajaduspõhine tugi võimaldatud, oleme ühine meeskond: õpilane, lapsevanema, õpetaja ja tugispetsialist. Igaühel on oma roll ja kohustus märgata ja selgitada välja õpilase abivajadus ning leida õpilast toetatavaid lahendusi. Seejärel vastavalt kokkulepetele toimetada ühise eesmärgi nimel.

Tugispetsialisti ülesanne on koostöös õpetajate, lapsevanemate ja teiste (tugi)spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi.

Hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ( HEV koordinaator) hindab koolis koostöös tugimeeskonna spetsialistide ja õpetajatega õpilase arengut ning õppeprotsessis toimetulekut. Avab tugimeeskonna töövahendi – individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemaid. Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele. On tugimeeskonna juht.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat. Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul. Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid. Osaleb koostöövõrgustikes, ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Logopeedi töö koolis on peamiselt töö kõne- ja keelehäirega, sh eriline rõhk on lugemis-, sh teksti mõistmise ja kirjutamisprobleemidega õpilastega. Logopeediline töö koolis on väga tihedalt seotud eesti keele kui aineoskuste omandamisega ja seega teeb logopeed väga tihedalt koostööd eesti keele õpetajatega ja klassiõpetajatega. Logopeed nõustab oma töös ka vanemaid ja teisi tugispetsialiste.

Õpetaja abi on toeks haridusliku erivajadusega ( HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt või õppetundides koostöös õpetajaga. Teeb koostööd aineõpetajatega ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

TUGIMEESKOND

Nimi

Amet

Telefon

E-post

Ruum

Eda Leesalu

HEV-koordineerija

56 466 779

hevko@rkk.edu.ee

Direktori kabineti kõrval

Maris Ruberg

sotsiaalpedagoog

53 994 225

sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee

104

Kaidi Mõttus

logopeed

 

logopeed@rkk.edu.ee

116

Lii Mets

kooliõde

4898891

tervisekabinet@rkk.edu.ee

 

 

Tugimeeskonnaga saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Tugimeeskonnas töötavad veel õpetaja abid.

 

TUGITEENUSED

Selleks, et meie kooli õpilasel oleks õpe jõukohane ja vajaduspõhine tugi võimaldatud, oleme ühine meeskond: õpilane, lapsevanema, õpetaja ja tugispetsialist. Igaühel on oma roll ja kohustus märgata ja selgitada välja õpilase abivajadus ning leida õpilast toetatavaid lahendusi. Seejärel vastavalt kokkulepetele toimetada ühise eesmärgi nimel.

Tugispetsialisti ülesanne on koostöös õpetajate, lapsevanemate ja teiste (tugi)spetsialistidega toetada õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi.

Hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ( HEV koordinaator) hindab koolis koostöös tugimeeskonna spetsialistide ja õpetajatega õpilase arengut ning õppeprotsessis toimetulekut. Avab tugimeeskonna töövahendi – individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemaid. Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele. On tugimeeskonna juht.

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat. Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul. Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid. Osaleb koostöövõrgustikes, ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Logopeedi töö koolis on peamiselt töö kõne- ja keelehäirega, sh eriline rõhk on lugemis-, sh teksti mõistmise ja kirjutamisprobleemidega õpilastega. Logopeediline töö koolis on väga tihedalt seotud eesti keele kui aineoskuste omandamisega ja seega teeb logopeed väga tihedalt koostööd eesti keele õpetajatega ja klassiõpetajatega. Logopeed nõustab oma töös ka vanemaid ja teisi tugispetsialiste.

Õpetaja abi on toeks haridusliku erivajadusega ( HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt või õppetundides koostöös õpetajaga. Teeb koostööd aineõpetajatega ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

TUGIMEESKOND

 

Tugimeeskonnaga saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

Tugimeeskonnas töötavad veel õpetaja abid.

 

Nimi

Amet

Telefon

E-post

Ruum

Eda Leesalu

HEV-koordineerija

56 466 779

hevko@rkk.edu.ee

Direktori kabineti kõrval

Maris Ruberg

sotsiaalpedagoog

53 994 225

sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee

104

Kaidi Mõttus

logopeed

 

logopeed@rkk.edu.ee

116

Lii Mets

kooliõde

4898891

tervisekabinet@rkk.edu.ee