VASTUVÕTT

Vajalikud dokumendid


 Vastuvõtt 1. klassi


(1) Kooli vastuvõtt toimub vallavalitsuse koostatud elukohajärgse kooli määramise nimekirja alusel.
(2) Kui õpilase vanem ei ole hiljemalt 10. juuniks esitanud koolile vastuvõtutaotlust, loetakse õpilaskoht vabaks. Vanem teavitab elukohajärgset kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aadressil Keskkooli 2, Rapla või kooli e-posti aadressil rkk@rkk.edu.ee
(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile taotluse, mille saab täita kohapeal või esitada digitaalselt allkirjastatuna (rkk@rkk.edu.ee) ja millele lisab:

  • 1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • 2) lapse vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  • 4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

Taotluse vormid

Taotluse esitamine ja läbivaatamine


(1) 1. klassi õppima astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 21. maist kuni 10. juunini tööpäeviti kella 9–16.
(2) Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 15.–29. augustini tööpäeviti kella 9–
16.
 

Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.–9.klassis


(1) Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilase vastuvõtu otsustab kooli direktor.
(2) 2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 13.–22. juunini ja 15.–29. augustini tööpäeviti
kella 9–16.


 Taotluse esitamine ja läbivaatamine


(1) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) või selle ametlikult
kinnitatud ärakirja;
2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeaasta hinnete kohta, kui õpilane
võetakse vastu õppeperioodi kestel;
6) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane võetakse vastu pärast õppeperioodi lõppu.


(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava
dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud
dokumendid.

 Vastuvõtt 1. klassi


(1) Kooli vastuvõtt toimub vallavalitsuse koostatud elukohajärgse kooli määramise nimekirja alusel.
(2) Kui õpilase vanem ei ole hiljemalt 10. juuniks esitanud koolile vastuvõtutaotlust, loetakse õpilaskoht vabaks. Vanem teavitab elukohajärgset kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aadressil Keskkooli 2, Rapla või kooli e-posti aadressil rkk@rkk.edu.ee
(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile taotluse, mille saab täita kohapeal või esitada digitaalselt allkirjastatuna (rkk@rkk.edu.ee) ja millele lisab:

  • 1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • 2) lapse vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  • 4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

Taotluse vormid

Taotluse esitamine ja läbivaatamine


(1) 1. klassi õppima astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 21. maist kuni 10. juunini tööpäeviti kella 9–16.
(2) Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 15.–29. augustini tööpäeviti kella 9–
16.
 

Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.–9.klassis


(1) Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilase vastuvõtu otsustab kooli direktor.
(2) 2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 13.–22. juunini ja 15.–29. augustini tööpäeviti
kella 9–16.


 Taotluse esitamine ja läbivaatamine


(1) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) või selle ametlikult
kinnitatud ärakirja;
2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeaasta hinnete kohta, kui õpilane
võetakse vastu õppeperioodi kestel;
6) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane võetakse vastu pärast õppeperioodi lõppu.


(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava
dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud
dokumendid.