Meie koolist

Arengukava

 

Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2018 

Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava koostamise aluseks on kooli, kus õpivad kõik,  igakülgne arendamine. Arengukava lähtub kooli põhimäärusest ja Rapla valla arengukavast, hariduselu reguleerivatest õigusaktidest, sidusdokumentidest ja kooli traditsioonidest ning kooli 2011-2014 sisehindamise aruandest. 

Missioon: 

Rapla Ühisgümnaasiumis võrsub isiksus, kes areneb, mõtleb, tegutseb, loob ja teostab. 

Rapla Ühisgümnaasiumis on võimalik omandada heatasemeline ja aja nõuetele vastav konkurentsivõimeline põhi- ja gümnaasiumiharidus, et jätkata õpinguid või töötada ning olla valmis elukestvaks õppimiseks.  

 

Visioon: 

Olla 25 parima kooli seas Eestis. 

 

Kooli põhiväärtused: 

  • Kvaliteet väärtustame vaimsust, õppimist ja õpetamist; 

  • Sallivusmärkame ja mõistame kaaslasi ning hoolime neist; 

  • Koostööme töötame ühise eesmärgi nimel ühtse kooliperena;  

  • Traditsioonidkanname edasi kõike väärtuslikku, mis varem loodud; 

  • Tervisväärtustame tervena elamist, sporti, tervislikke eluviise, puhast  

elu- ja töökeskkonda. 

 

Arengukava perioodi 2015-2018 eesmärgid 

1. Koolis on õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilase arengut 

2. Kooli personal on pädev ja motiveeritud 

3. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja ainealased saavutused 

4. Koostöö kõigi huvigruppidega on efektiivne ja konstruktiivne 

5. Koolis on oma kooli tunne ja sõbralikud suhted 

 

 

 

Lehepiir 

Kooli arendustegevuseks kavandatud tegevused aastatel 2015-2018 

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg 

Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 

2015/ 

2016. õa 

2016/ 

2017. õa 

2017/ 

2018. õa 

Asjaajamise korra väljatöötamine ja rakendamine 

 

 

direktor, sekretär 

 

Kooli eelarve 

Sisehindamise süsteemi läbivaatamine ja korrigeerimine 

 

 

direktor,  

õppealajuhatajad 

Kooli eelarve  

Sisehindamise läbiviimine 

 

 

direktor,  

õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Elektroonilise dokumendihalduse süsteemi rakendamine 

 

 

sekretär, direktsioon 

Kooli eelarve  

Ametijuhendite kaasajastamine 

 

 

sekretär, direktor 

Kooli eelarve  

Tallinna Tehnikaülikooliga  koostöö arendamine 

direktor, 

õppealajuhatajadõpetajad  

Kooli eelarve  

IKT-suuna arendamine koostöös Kehtna MTK-ga 

direktor, õppealajuhataja, arvutiõpetaja 

Kooli eelarve 

Kooli edulugude kajastamine kooli kodulehel ja valla ajalehes 

ainekomisjonide esimehed, huvijuhid 

Kooli eelarve 

Õpilasesinduse  kaasamine koolielu korraldamisse 

huvijuht, 

direktsioon 

Kooli eelarve 

 

2. Personalijuhtimine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg 

Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 

2015/ 

2016. õa 

2016/ 

2017. õa 

2017/ 

2018. õa 

Arenguvestluste läbiviimine personaliga 

direktor, õppealajuhatajadhaldusjuht 

Kooli eelarve 

 

Personaliga rahuloluküsitluse läbiviimine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Õpilastega arenguvestluse läbiviimise korra uuendamine 

 

 

direktor, õpetajad 

Kooli eelarve 

Lehepiir 

Koolitustel osalemine kaasaegsete õppetehnikate ja -vahendite kasutamiseks 

õppealajuhatajad  

 

Kooli eelarve 

Sisekoolituste läbiviimine kogu personalile 

õppealajuhatajad  

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Teenindavale personalile koolituste korraldamine 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Koolitustel saadud teabe süsteemne ja regulaarne jagamine ainekomisjonides 

ainekomisjonide esimehed 

Kooli eelarve 

Ühisürituste korraldamine oma kooli tunde tugevdamiseks 

huvijuhid, juhtkond 

Kooli eelarve 

Psühholoogi ametikoha täitmine 

 

 

direktor 

Kooli eelarve 

Evakueerimisõppuse läbiviimine 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Tuleohutuskoolituse läbiviimine 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Esmaabikoolituse läbiviimine 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Uutele töötajatele juhendaja / mentori määramine 

õppealajuhataja 

Kooli eelarve 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg 

Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 

2015/ 

2016. õa 

2016/ 

2017. õa 

2017/ 

2018. õa 

Väärtuskasvatusalase töö tõhustamine 

direktor, ÕE 

huvijuhid, õppealajuhatajadklassijuhatajad 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Õpilasesinduse töö eesmärgipärasem koordineerimine 

huvijuht 

Kooli eelarve 

Kooli kodulehel informatsiooni järjepidev uuendamine 

direktor, ÕE, 

huvijuhid, õppealajuhatajadklassijuhatajad 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Kooliraadio taaskäivitamine 

 

 

huvijuht, ÕE, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Muusikaalase tegevuse mitmekesistamine, täiendavate võimaluste loomine (kellad, bänd) 

 

 

direktor, 

huvijuht, muusikaõpetajad 

Kooli eelarve 

Hoolekogu infovahetuse parendamine lastevanemate, õpetajate ja õpilastega 

hoolekogu esimees 

Kooli eelarve 

Hoolekogu ja vanematekogu tegevuse ühendamine 

hoolekogu esimees, direktor 

Kooli eelarve 

Lastevanemate ja hoolekogu liikmete koolitamine 

direktor, õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Õpilastega rahuoluküsitluse läbiviimine (9. ja 12.kl) 

direktor, õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Lastevanemate rahuolu-küsitluse läbiviimine 

 

 

direktor, õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Eelkool RÜG-i õppima asuvatele lastele 

direktor, õppealajuhataja,tulevased 1.kl õpetajad, huvijuht 

Kooli eelarve 

Lasteaedadega koostöö sisukamaks muutmine 

huvijuht 

Kooli eelarve 

 

4. Ressursside juhtimine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg 

Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 

2015/ 

2016. õa 

2016/ 

2017. õa 

2017/ 

2018. õa 

Õuesõppeklassi rajamine (pingid koolimaja esisesse parki) 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve projektid 

Jõusaali remont 

 

 

haldusjuht 

 

Kooli eelarve 

 

Jõusaali sisustamine 

direktor,  

haldusjuht, 

keh.kasvatuse õpetajad 

Kooli eelarve, 

projektid, 

sponsorid 

Suusabaasi täiendamine    (I-III klass) 

keh.kasvatuse õpetajad, haldusjuht 

Kooli eelarve, 

projektid, 

sponsorid 

Dokumendikaamerate ost  

 

direktor, 

haldusjuht, IT-juht 

Kooli eelarve  

Digitahvlite ost  

direktor, 

haldusjuht, IT-juht 

Kooli eelarve  

Auditooriumi akustika parendamine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Õpilasesindusele oma ruumi võimaldamine 

 

 

direktor, haldusjuht, huvijuht 

Kooli eelarve 

Võimlas tütarlaste riietusruumi remont 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Parkettpõrandate lakkimine 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Põrandate remont (PVC aluse läbivajumised) 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Aula toolide katete vahetus 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Arvutiklassi remont ja sisustuse uuendamine 

 

 

direktor, haldusjuht, IT-juht 

Kooli eelarve 

Arvutipargi uuendamine, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt 

IT-juht, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Staadionirajatiste renoveerimine 

 

 

direktor, haldusjuht, keh.kasv.õpet. 

Kooli eelarve 

Õppehoone vana ajaloolise osa vundamendi hüdro-isolatsiooni parandamine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Lifti ehitus 

 

 

direktor, haldusjuht 

KOV  

(70 000€) 

Klassides ja kabinettides tööpindade korrastamine (juhtmete karbistamine jms)  

 

 

direktor, haldusjuht, IT-juht 

Kooli eelarve 

Puhke- ja laoruumide optimaalse kasutuse tagamine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Poiste tööõpetuse maja taga asuvate garaažide remont ja laiendamine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Prügikastidele ümbrismaja ehitamine 

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

Vihmaveetorude vahetus võimla osas 

 

 

haldusjuht 

Kooli eelarve 

Kooli ümbruse haljastuse korrigeerimine  

 

 

direktor, haldusjuht 

Kooli eelarve 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

Tähtaeg 

Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 

2015/ 

2016. õa 

2016/ 

2017. õa 

2017/ 

2018. õa 

Ainepäevade läbiviimine 

õppealajuhatajad ainekomisjonid  

Kooli eelarve  

Arendusnõukogu regulaarne koostöö 

Õppealajuhatajad ainekomisjonide juhid 

Kooli eelarve 

Tugisüsteemide arendamine – pikapäevarühm, õpiabi-tunnid ja õpiabirühmad 

HEV koordin, sots.pedagoog, õpetajad, õppealajuhat. 

Kooli eelarve 

KiVa põhimõtete rakendamine igapäevases koolielus (sh küsitlus        1.-6.kl) 

KiVa nõukogu 

 

Kooli eelarve 

Karjäärinõustamise läbiviimine 9. ja 12. klasside õpilastele 

karjäärispetsialist 

Kooli eelarve 

Karjääriõppe raames kohalike ettevõtjatega koostöö arendamine 

karjäärispetsialist 

Kooli eelarve 

Õpiabi ümarlaua töö tõhustamine õpinõustamisel gümnaasiumiastme õpilastele 

HEV koordineerija,  

sots.pedagoog, 

logopeed 

Kooli eelarve 

Aineõpetajate õpiabitundide tulemuslikkuse parendamine 

aineõpetajad, klassijuhataja, õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Õpilastega arenguvestluste läbiviimine  

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

Tervisenõukogu töö tõhustamine  

tervisenõukogu  

Kooli eelarve 

Andekate õpilaste väljaselgitamine ja lisatöö nendega  

aineõpetajad, õppealajuhatajad 

Kooli eelarve 

Klassijuhatajatundide tulemuslikum rakendamine karjääriõpetuses 

karjääri spetsialist lõpuklasside klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

Puudumiste üle kontrolli teostamine 

klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog 

Kooli eelarve 

Ülekooliliste ürituste kajastamine kohalikus meedias 

huvijuhid 

Kooli eelarve 

Õpilaste saavutustest pidev info edastamine kooli infotahvlil ja kodulehel 

aineõpetajad, huvijuhid, IT-juht 

Kooli eelarve 

Ürituste toimumisest kokkuvõtete tegemine kooli kodulehel 

huvijuhid 

Kooli eelarve 

Arengukava tegevuskava on läbi arutatud ja arvamus antud: 

  1. Hoolekogu koosolekul ……...2015 

  1. Õppenõukogu koosolekul ………….2015 

  1. Õpilasesinduse koosolekul …………2015